Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012 - Нормативни документи

Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012

Нормативни документи

                               Закон за инспектиране на труда

                              Наредба за службите по трудова медицина

                              Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

                              Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ при работа с видеодисплеи

                              Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

                              Наредба за работното време,почивките и отпуските

                              Наредба за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място

                              Наредба за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

                              Полезни връзки