Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012 - Изисквания

Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012

Изисквания

Изисквания за сключване на договор  • Списък на работниците,подлежащи на обслужване(всички на трудов, граждански или договор за управление), включващ трите имена, точната длъжност и дата на раждане, подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
  • Длъжностна характеристика за всяка длъжност (при необходимост предлагаме консултации за изготвянето им).
  • Фирмен печат и подпис на упълномощено лице.