Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012 - Изготвяни от НАС документи

Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012

Изготвяни от НАС документи

Списък на изготвяните от нас документи

1.Договор за обслужване от Служба по трудова медицина;

2.Изготвяне оценка на риска;

3.Изготвяне на декларация по чл.15;

4.Изготвяне на Физиологичен режим на труд и почивка;

5.Правилник за вътрешен трудов ред;

6.Заповед за работно време;

7.Заповед за провеждане на профилактични прегледи;

8.Заповед – място за оказване на първа помощ, аптечка;

9.Заповед – място за пушене;

10.Заповед – ЛПС;

11.Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;

12.Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве;

13.Заповед за определяне на видовете инструктаж;

14.Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж;

15.Заповед за координатор при пожар;

16.Заповед за обучение;

17.Заповед за провеждане на изпит с новоназначени;

18.Заповед лице, водещо регистър на трудови злополуки;

19.Програма за провеждане на начален инструктаж и периодичен инструктаж;

20.Програма за провеждане на инструктаж на работното място;

21.Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец;

22.Книга за начален инструктаж;

23.Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден;

24.Протокол за проверка на усвоените знания по БХТ и ППО;

25.Ревизионна книга за констатации и предписания на контролни органи по спазване на трудовото законодателство;

26.Регистър за регистриране на трудовите злополуки;

27.Декларация за трудова злополука – образец;

28.Организация за изграждане на Комитет/група по условия на труд - документи, заповеди, протоколи;

29.Програма за провеждане обучение на Комитета/Групата по условия на труд;

30.Длъжностни характеристики - допълване на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд;

31.Инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/;

32.Заповед за прилагане на физиологичен режим на труд и почивка;

33.Правила /инструкции / за безопасни и здравословни условия на труд;

34.Инструкция по електробезопасност и план програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване;

35.Правила за първа долекарска помощ;

36.Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО;

37.Дневник за контрол годността на ръчните преносими електрически уреди и инструменти;

38.Програма за извършване на оценка на професионалния риск;

39.Мерки за намаляване, ограничаване или премахване на професионалния риск;

40.Програма за намаляване или премахване на професионалния риск;

41.Списък за специалното облекло и лични предпазни средства;

42.План за действие на личният състав при природни бедствия, пожари и аварии;

43.Книга за регистриране на положения извънреден труд;

44.Ежегодна преквалификация;

45.Книга за регистриране на движението на трудоустроените;

46.Противопожарен режим;

47.План за евакуация;

48.Книга за отчитане на удълженото работно време;

49.Противопожарно досие в връзка с Наредба № 1-209 /22.11.2004г;

50.Анализ на заболеваемостта на служителите във фирмата;