Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012 - ЗА НАС

Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012

ЗА НАС

Служба по трудова медицина "ТИЛ ГРУП 2012"ЕООД
извършва комплексно обслужване съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труд.Службата е лицензирана под номер 541 в министерство на здравеопазването.Специалистите в "ТИЛ Груп2012"ЕООД са с дългогодишен опит в сферата на безопасността на работното място."ТИЛ Груп2012"ЕООД работи на конкурентни цени с изключително качество!

 

 Дейност: Обслужване на работниците от СТМ

 Консултации от специалисти СТМ. Участие в дейността на Комитета или Групата по условия на труд(КУТ/ГУТ). Разработване на програми и провеждане на обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа (съгласно ЗЗБУТ чл.25а т.5 от 2007 г.). Консултации относно средствата за колективна и лична защита (ЛПС). Участие в разработването на инструкции за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Участие в разследването на трудови злополуки и професионални заболявания. 

 

Изготвяне оценка на риска за здравето и безопасността Оценка на работните процеси,оборудването, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда. Изработване на контролни карти за оценка на работните места. Изработване на оценка на риска за работните места. Разработване на програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол(превенция) на риска. Разработване на препоръки относно преустройството на работните места и организацията на труда в съответствие с получените данни от измерванията на факторите на работната среда. Разработване на физиологични режими на труд и почивка,спомагащи за запазване на здравето и работоспособността на работещите.

 

 Здравно обслужване Периодични профилактични медицински прегледи на работниците. Допълнителни медицински прегледи съобразно естеството на работа и специфичните вредности по преценка на СТМ. По желание от страна на работодателя могат да бъдат организирани лабораторни изследвания и прегледи при: Офталмолог, УНГ, Невролог, Кардиолог, Гинеколог, Психолог, Пулмолог, Ортопед. Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове,свързани с работата им, както и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Изготвяне и съхранение на електронни здравни досиета. Анализ на здравното състояние на работниците. Анализ на временната нетрудоспособност на база копия от болничните листа за 12 месеца назад. Определяне годността на работещите да изпълняват дадения вид работа. 

 

 

Електробезопасност и фактори на работната среда Консултации,както и по желание на работодателя организиране на измервания отакредитиран орган за контрол,които се заплащат отделно: Електробезопасност-Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”,Съпротивление на защитни заземителни инсталации,Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации,Съпротивление на изолация и други. Фактори на работната среда-Осветление,Шум,Микроклимат,Прах,Вентилация и други.Виж тук