Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012 - Начало

Служба по трудова медицина ТИЛ ГРУП 2012

Начало

Във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, залегнали в Конституцията на РБ(чл.48,ал.5),Кодекс на труда (глава 13), за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) и други нормативни актове и документи, ПРЕДЛАГАМЕ на работодателите обслужване от Служба по трудова медицина (СТМ),консултации по всички въпроси касаещи ЗБР,изготвяне Оценка на риска и подпомагане при създаване на необходимата за всяка фирма документация. Служба по трудова медицина "ТИЛ ГРУП 2012" ЕООД е регистрирана под номер 541 в министерство на здравеопазването със седалища в София,Пловдив, Варна.